• آخرین بروز رسانی : 1400/03/22

اهداف و وظایف

 

اهداف و وظایف

 

گستره ي اختيارات و وظايف سازمان انتقال خون ايران طبق مواد مندرج در اساسنامه ي سازمان

۱-ترغيب و گردآوري داوطلبان اهداي خون و اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امر اهداي خون

۲-گسترش شبكه خون‌رساني و پايگاههاي انتقال خون در سراسر كشور

۳-ايجاد واحدهاي سيار و پايگاههاي محلي در مناطق مختلف شهرها براي خونگيري ...

۴-انجام آزمايشات مربوط به گروه بندي خونها، اطمينان از سلامتي خون از نظر بيماريهاي عفوني منتقله از راه خون

۵-توزيع خون و فرآورده‌هاي آن به مراكز بهداشتي درماني، بيمارستانها و نظارت بر حسن مصرف آنها

۶-توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني (پلاسمايي، سلولي و غيره) با تعريف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

۷-تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور

۸-پژوهش‌هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روشهاي مناسب براي تهيه فرآورده‌هاي خوني و پلاسمائي، پژوهش‌هاي اختصاصي در زمينه‌هاي ايمونوهماتولوژي، ايمونوسيتوشيمي، پروتئين‌ها و زمينه‌هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه

۹-گروه بندي نسوج براي پيوند اعضاء‌ و انتقال گلبول سفيد

۱۰- تشخيص اختلالات انعقادي

۱۱-تعيين شرايط استاندارد براي جمع‌آوري، نگهداري خون و محصولات خوني، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداي خون

۱۲-انجام آزمايشات تخصصي و فوق تخصصي مرتبط با رشته‌هاي مختلف باليني